מצוות בבעלי חיים

מצות נתינה לכהן זרוע לחיים וקבה
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: עשה, זכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן.
אופן קיום המצווה: שכל זובח בהמה טהורה ייתן לכהן זרוע, ולחיים וקבה.
מקורות: יורה דעה ס”א החינוך תקו.
הפסוק בתורה: (דברים פרק יח) וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים מֵאֵת הָעָם מֵאֵת זֹבְחֵי הַזֶּבַח אִם שׁוֹר אִם שֶׂה וְנָתַן לַכֹּהֵן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה.
עניין המצווה: כבר אמרו חז”ל בטעם מצוה זו, כי בזכות פנחס אביהם שקנא לאלוקיו על דבר כזבי, ומסר נפשו להרוג נשיא שבט מישראל על קדושת השם זכו בניו הכהנים לעולם במתנה זו מאת ה’, הזרוע, כנגד ויקח רומח, הלחיים. בזכות שנתפלל על צערן של ישראל כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל, והקיבה, כנגד והאישה אל קבתה. ולמדנו מזה שהמקדש שם שמים בגלוי זוכה לו ולדורותיו בעולם הזה, מלבד זכותו שקיימת לנפשו בעולם הבא.
בכל כשלושה חודשים אנו שחוטים בחווה על מנת לקיים את המצווה, כך שתקיים מצווה זו מספר פעמים בכל שנה.
מצות כיסוי הדם
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: מצוות עשה הנוהגת בזכרים ובנקבות בכל מקום ובכל זמן.
אופן קיום המצווה: לכסות שחיטת דם חיה או עוף הטהורים, וצריך ליתן עפר למטה ואחר כך ישחוט ואחר כך יכסה, וכל עפר בעולם שהוא דק בכדי שאין היוצר צריך לכותשו ראוי לכיסוי, וכן כל מה שנקרא עפר אף על פי שאינו עפר ממש מכסין בו. ואם לא כסה מצוה על כל אחד מישראל לכסותו.
מקורות: רמב”ם הלכות שחיטה פרק יד: שו”ע יורה דעה כ”ח: החינוך קפז.
הפסוק בתורה: (ויקרא י”ז, י”ג) אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר.
עניין המצווה: (ע”פ החינוך) לפי שהנפש תלויה בדם, לכן ראוי לנו לכסות הנפש ולהסתירו מעין רואיו טרם נאכל הבשר, כי אם לא נזהר בזה נקנה קצת אכזריות בנפשינו, לאכול הבשר והנפש נשפך לפנינו. ובבהמות לא נצטוינו כך לפי שדם הבהמה ניתן לקרבן לכפרה על נפשותינו ואי אפשר לכסותו.
פעם בכשלושה חודשים אנו שוחטים עופות בחווה, כך שתזכה לקיים מצווה זו מספר פעמים בשנה.
מצווה לבדוק סימני דגים לאכילה
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: עשה, זכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן.
אופן קיום המצווה: לבדוק סימני דגים לאכילה וסימני דגים טהורים מפורשים בפסוק כל אשר לו סנפיר וקשקשת אפילו במקצת גופו. וכל שיש לו קשקשת אין צריך לבדוק אם יש לו סנפיר, ואפילו הקשקשת נושרת כשעולה לאדמה, כשר.
מקורות: הרמב”ם מאכלות אסורות א’ שו”ע יורה דעה פ”ג החינוך תנה.
הפסוק בתורה: (ויקרא פרק י”א ט’) אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם כֹּל אֲשֶׁר לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים אֹתָם תֹּאכֵלוּ.
עניין המצווה: לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, ועל כן באה בצילו ולא לרעתה, באמת כי האל לא יריע אבל ייטיב לכל, נמצא כי הגוף בין ידיה כמו הצבת ביד הנפח אשר עמו יוציא כלי למעשהו, ובאמת כי בהיות הצבת חזק ומכוון לאחוז בו הכלים יעשם האומן טובים, ואם לא יהיה הצבת טוב לא יבואו לעולם הכלים מכוונים ונאים, וכמו כן בהיות בגוף שום הפסד מאי זה ענין שיהיה תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד, ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד. ועל הדרך הזה לפי הפשט נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות.
בכל מספר חודשים אנו מביאים לחווה דגים על מנת לקיים מצווה זו, כך שתזכה לקיימה מספר פעמים בשנה.
מצווה לשחוט בהמה חיה ועוף אם ירצה לאכול מבשרם
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: עשה, זכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן.
אופן קיום המצווה: לשחוט בהמה חיה ועוף אם ירצה לאכול מבשרם.
מקורות: הרמב”ם שחיטה א’ שו”ע יורה דעה פ”ג החינוך קנה.
הפסוק בתורה: (דברים פרק יב, כא) כִי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְיָ אֱלֹהֶיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ אֲשֶׁר נָתַן יְיָ לְךָ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ וְאָכַלְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ בְּכֹל אַוַּת נַפְשֶׁךָ.
עניין המצווה: לפי שידוע כי מן הצוואר יצא דם הגוף יותר מבשאר מקומות הגוף, ולכן נצטוינו לשחטו משם טרם שנאכלהו, כי משם יצא כל דמו ולא נאכל הנפש עם הבשר. ועוד נאמר בטעם השחיטה מן הצואר ובסכין בדוק, כדי שלא נצער בעלי החיים יותר מדאי, כי התורה התירן לאדם למעלתו ליזון מהם ולכל צרכיו, לא לצערן חינם, וכבר דברו חכמים הרבה באיסור צער בעלי חיים.
בכל כשלושה חודשים אנו שחוטים בחווה על מנת לקיים את המצווה, כך שתקיים מצווה זו מספר פעמים בכל שנה.
מצווה לבדוק סימני חיה ובהמה, להבדיל בין טהורה לטמאה לאכילה
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: עשה, זכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן.
אופן קיום המצווה: לבדוק את סימני הטהורים מעלה גרה ומפריס פרסה. וכל שאין לו שני אלו הוא טמא.
מקורות: הרמב”ם מאכלות אסורות א’ ב’ ג’ שו”ע יורה דעה ע”ט פ’ החינוך קנג.
הפסוק בתורה: (ויקרא יא א-ג) וַיְדַבֵּר יי אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר אֲלֵהֶם. דַּבְּרוּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ מִכָּל הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ. כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע פְּרָסֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ.
עניין המצווה: לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, ועל כן באה בצילו ולא לרעתה, באמת כי האל לא יריע אבל ייטיב לכל, נמצא כי הגוף בין ידיה כמו הצבת ביד הנפח אשר עמו יוציא כלי למעשהו, ובאמת כי בהיות הצבת חזק ומכוון לאחוז בו הכלים יעשם האומן טובים, ואם לא יהיה הצבת טוב לא יבואו לעולם הכלים מכוונים ונאים, וכמו כן בהיות בגוף שום הפסד מאי זה ענין שיהיה תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד, ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד. ועל הדרך הזה לפי הפשט נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות.
בכל כשלושה חודשים אנו שחוטים בחווה על מנת לקיים את המצווה, כך שתקיים מצווה זו מספר פעמים בכל שנה.
מצווה לבדוק סימני העוף הטמא והטהור לאכילה
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: עשה, זכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן.
אופן קיום המצווה: לבדוק סימני העוף הטמא והטהור לאכילה וכל עוף החולק את רגליו כשמותחין לו חוט, שתי אצבעות לכאן ושתי אצבעות לכאן, או שקולט מן האויר ואוכל באויר, הרי זה “דורס” וטמא. וכל השוכן עם הטמאים ונדמה להם, הרי זה טמא. והאוכל כזית מעוף טמא, לוקה. ביצי עוף טמא, אסורים באכילה מן התורה.
מקורות: הרמב”ם מאכלות אסורות א’ שו”ע יורה דעה פ”ב החינוך תע.
הפסוק בתורה: דברים פרק יד (יא) כָּל צִפּוֹר טְהֹרָה תֹּאכֵלוּ.
עניין המצווה: לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, ועל כן באה בצילו ולא לרעתה, באמת כי האל לא יריע אבל ייטיב לכל, נמצא כי הגוף בין ידיה כמו הצבת ביד הנפח אשר עמו יוציא כלי למעשהו, ובאמת כי בהיות הצבת חזק ומכוון לאחוז בו הכלים יעשם האומן טובים, ואם לא יהיה הצבת טוב לא יבואו לעולם הכלים מכוונים ונאים, וכמו כן בהיות בגוף שום הפסד מאי זה ענין שיהיה תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד, ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד. ועל הדרך הזה לפי הפשט נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות
פעם בכשלושה חודשים אנו עורכים שחיטה בחווה על מנת לקיים מצווה זו, לכן תזכה במצווה זו מספר פעמים בכל שנה.
הגיע הזמן לקיים את המצוות התלויות בארץ, החווה שלנו לרשותכם!